Creació d’espais propis


Els usuaris del campus virtual poden crear els seus propis espais dins del campus. Aquesta característica permet a l’usuari organitzar millor les seves tasques, siguin docents, investigadores o d’altres tot creant espais específics i afegint-hi els participants que desitgi.

Quins tipus d’espais puc crear?

Podem crear diferents tipus d’espais segons les necessitats que tinguem.

  • Espais tipus curs: Un espai tipus curs és l’espai de treball predeterminat per a la docència virtual. Els espais d’assignatura es creen d’acord amb aquesta estructura.
  • Espais tipus projecte docent: Els espais tipus projecte estan dissenyats per facilitar la col·laboració. Els usuaris d’un espai d’aquest tipus que tinguin rol administrador poden convidar fins i tot usuaris externs a afegir-se a l’espai per col·laborar en el projecte.
  • Espais tipus projecte: Els espais d’aquest tipus estan dissenyats per a facilitar la col·laboració entre diferents usuaris de la UdL.

Qui pot crear aquests espais?

Segons el rol amb el que accedim al campus virtual podem crear alguns o tots els tipus d’espai esmentats. El professorat pot crear els tres tipus d’espais, l’alumnat només pot crear espais tipus projecte. El personal no docent de la UdL també pot crear espais tipus projecte i projecte docent.

Vegeu Com puc crear espais nous per conèixer els passos per crear un espai nou.

 

Entrades: