Organització interna dels espais


Els espais del campus virtual són un espai de trobada per als seus participants i consisteixen en un conjunt d’eines que poden usar aquest conjunt de participants d’acord amb el rol amb què estiguin donats d’alta a l’espai.

Els usuaris amb privilegis d’administrador d’un espai poden veure la llista de tots els participants i gestionar-la a l’eina Informació de l’espai (els usuaris amb privilegis més restringits veuran només la informació relacionada amb ells).

El campus virtual permet organitzar els participants en grups si és necessari per gestionar millor les tasques que volem realitzar-hi. Aquest fet permet una separació en diferents grups dels participants i permet als administradors fer que un recurs o un aspecte d’una eina només sigui accessible per un grup o un altre. La majoria d’eines del campus virtual permeten el filtratge per grups: Activitats, Agenda, Anuncis, Debat, Espai Compartit, Estadístiques, Qualificacions, Lliçons, Missatges, Recursos, Test i Qüestionaris (vegeu Les eines: com treure partit del campus i les pàgines d’ajuda de cada eina pels detalls).

Hi ha espais del campus virtual on trobarem que l’assignació de grups es fa automàticament. Per exemple, en els espais tipus curs corresponents a les assignatures es creen grups per als diferents grups de matrícula planificats a la secretaria acadèmica i també un grup on incloure tot el professorat (vegeu Els espais acadèmics als quals tinc accés). Si durant el curs es planifiquen nous grups a gestió acadèmica, s’envia un avís al professorat per a que els inclogui als espais d’assignatura seguint les instruccions de la guia Afegir un grup nou planificat a un espai).

A part dels grups que hi pugui haver creats en un espai, els administradors poden afegir els que creguin convenients amb l’eina Informació de l’espai (seguiu l’enllaç per saber-ne més).