Els usuaris: perfils, rols i permisos


La visió del campus que té cada usuari a l’accedir-hi depén del seu perfil com a membre de la comunitat universitària i del rol que tingui assignat el seu usuari a cada espai en el qual tingui accés.

Què és un perfil?

El perfil de l’usuari descriu la relació que té amb la institució: si és membre del personal d’administració o del personal docent i investigador, o bé si és estudiant, o si és un professor o estudiant extern. Les persones que tenen alguna relació directa i perllongada amb la institució disposen d’un compte d’usuari amb les seves dades, entre elles el nom d’usuari i la clau que poden fer servir per autenticar-se i accedir als diferents serveis de la universitat (correu electrònic, espai de disc, campus virtual i altres serveis).

El professorat i estudiantat que té una relació més puntual amb la universitat, els anomenats usuaris externs, no disposen d’un compte d’usuari però se’ls genera un compte per poder accedir al campus virtual (veure Perfil d’usuari extern).

Els perfils d’accés que estan en ús actualment són els següents, visiteu els enllaços per saber més de les característiques de cada perfil:

D’acord amb el seu perfil, els usuaris tindran accés a espais diferents dins del campus virtual i també tindran rols diferents en aquests espais.

Què és un rol?

És un conjunt de permisos que determinaran què podrà fer aquest usuari en l’espai en què ha estat afegit.

Per exemple, si un usuari té el perfil professor, en un espai acadèmic tindrà un rol amb permisos per afegir i eliminar recursos; en canvi, si el perfil és d’estudiant, tindrà un rol amb permisos restringits i podrà veure els recursos però no modificar-los.

Visiteu la pàgina Permisos i rols  per obtenir més informació.

Què és un espai?

El campus virtual està organitzat en seccions independents conformades per grups d’usuaris que poden compartir recursos, comunicar-se i usar la resta d’eines d’acord amb els permisos que tinguin assignats en aquest espai.

Per saber quins tipus d’espais hi ha al campus virtual i com estan estructurats visiteu la pàgina Els espais: com està organitzat el campus.