El campus virtual de la UdL


Presentació

 

Un campus virtual és un entorn virtual on poden accedir els membres d’una comunitat universitària per pujar i compartir recursos, comunicar-se amb altres membres i col·laborar-hi, realitzar activitats relacionades amb el procés d’ensenyament/aprenentatge (activitats que poden ser un suport a les presencials o ser completament virtuals) i accedir a aplicacions web dissenyades per respondre a les seves necessitats com ara enquestes virtuals, cerca de persones al directori, formulació de queixes i suggeriments en línia, entre d’altres.

El campus virtual de la Universitat de Lleida usa la plataforma Sakai CLE (entorn de col·laboració i aprenentatge en línia), distribuida com a programari lliure obert sota llicència de comunitat educacional. Permet als membres d’aquesta comunitat universitària de:

  • Disposar d’un espai personal amb el seu perfil, on gestionar l’apariència que vol del campus (com ara l’idioma o la zona horària) i desar recursos d’ús personal.
  • Accés als espais acadèmics oficials corresponents a les assignatures en les que figuri com a alumne o professor.
  • Accés a altres cursos corresponents a formació del personal o cursos de llengües i altres no reglats.
  • En cada espai poder usar un seguit d’eines per gestionar i compartir recursos, eines de comunicació, altres relacionades amb processos d’ensenyament aprenentatge i també per gestionar els mateixos espais.
  • Poder connectar amb eines externes per completar les que ofereix la plataforma.
  • La possibilitat de crear els seus propis espais per col·laborar amb altres persones o com a complement dels espais docents ja creats.
  • Accés a la informació dels diferents serveis de la universitat que també disposen d’espais específics dins del campus, com ara el servei de suport informàtic, així com cercar informació al directori sobre el personal de la universitat.
  • Accés a serveis com ara aplicatius d’enquestes, per formular queixes o preguntes, o aplicatius específics per al professorat com l’avaluació docent o el pla de dedicació acadèmica.

En l’actualitat el campus virtual dóna suport a tota l’activitat acadèmica reglada (que representa més de 1000 espais per curs acadèmic, a més d’un sistema de gestió que manté actualitzada a diari a cada espai la plantilla de professorat i d’estudiantat), a part d’altres molts cursos, fet que dóna lloc que el campus suporti una mitjana de més de 900 sessions concurrents.

Si voleu més informació de què podeu fer en un campus virtual visiteu la pàgina Què puc fer al campus virtual?